Verkoopvoorwaarden

**Verkoopvoorwaarden**

Deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten:
Ten eerste,

**SAS OLAB**
- Num. Telefoon: +33411938424
- 42 Rue De l'Aiguillerie 34000 Montpellier
- Ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister (RCS) onder nummer 97810772000010
- Intracommunautair BTW-nummer: FR34978107720
- E-mailadres: info@spliff.fr

En aan de andere kant,

door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wil doen via de website spliff.fr, hierna “de koper” genoemd.

### Artikel 1: bezwaar

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen OLAB SAS en de koper te definiëren, evenals de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop via de website spliff.fr. De verwerving van een product via deze site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden, waarvan de koper erkent deze vóór zijn bestelling te hebben gelezen. Vóór elke transactie verklaart de koper enerzijds dat de aankoop van producten op de site spliff.fr niet rechtstreeks verband houdt met zijn professionele activiteit en beperkt is tot strikt persoonlijk gebruik en anderzijds over volledige rechtsbevoegdheid beschikt, waardoor deze zich te verbinden aan deze algemene verkoopvoorwaarden. Het bedrijf OLAB SAS behoudt de mogelijkheid om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om te voldoen aan eventuele nieuwe regelgeving of om het gebruik van haar site te verbeteren. Daarom zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de bestelling door de koper.

### Artikel 2. PRODUCTEN

De aangeboden producten zijn de producten die verschijnen op de website spliff.fr van het bedrijf OLAB SAS, zolang de voorraad strekt. OLAB SAS behoudt zich het recht voor om het productassortiment op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd in de vorm van een beschrijving met de belangrijkste technische kenmerken (capaciteit, gebruik, samenstelling, enz.). De foto's zijn zo getrouw mogelijk, maar verbinden de verkoper op geen enkele manier. De aangeboden producten voldoen aan de Franse en Europese wetgeving met betrekking tot CBD, met name wat betreft het THC-gehalte, dat strikt onder de wettelijke drempel van 0,3% ligt. De verkoop van producten die op de site spliff.fr worden gepresenteerd, is bedoeld voor alle kopers die woonachtig zijn in landen die de toegang tot hun grondgebied van deze producten volledig toestaan.

### Artikel 3. PRIJZEN

De prijzen die op de productfiches in de internetcatalogus voorkomen, zijn prijzen in euro (€), inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling. Elke wijziging in het BTW-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten. Het bedrijf OLAB SAS behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus verschijnt de enige prijs is die op de koper van toepassing is. De aangegeven prijzen zijn exclusief leveringskosten, die worden gefactureerd naast de prijs van de gekochte producten, afhankelijk van het totale bedrag van de bestelling. Op het vasteland van Frankrijk worden voor alle bestellingen verzendkosten aangeboden door Colissimo zonder handtekening of Mondial Relay.

### Artikel 4. BESTEL- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Vóór elke bestelling moet de koper een account aanmaken op de website spliff.fr. Het gedeelte voor het aanmaken van een account is rechtstreeks toegankelijk via de menubalk aan de zijkant. Bij elk bezoek moet de koper, indien hij wil bestellen of zijn account wil raadplegen (bestelstatus, profiel, enz.), zich identificeren aan de hand van deze gegevens.

Betalen met creditcard is veilig en gebeurt via onze online betalingspartner. Wij informeren u dat uw creditcard onmiddellijk wordt gedebiteerd na validatie van uw bestelling. Dit betekent dat het bedrag dat overeenkomt met uw aankoop, na bevestiging van de bestelling onmiddellijk van uw bankrekening wordt afgeschreven. Door deze betaalmethode te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat het bedrag direct en volledig van uw creditcard wordt afgeschreven.

#### 4.1. Toepasselijk recht

Onderhavig contract wordt geregeld door de Franse wet. Elk geschil dat voortvloeit uit dit contract valt onder de exclusieve jurisdictie van de Franse rechtbanken.

Als de koper contact wil opnemen met het bedrijf OLAB SAS, kan hij dit per post doen op het volgende adres: OLAB SAS – 42 rue de l'Aiguillerie 34000 Montpellier; of per e-mail naar het volgende adres: info@spliff.fr.

### Artikel 5. EIGENDOMVOORBEHOUD

Het bedrijf OLAB SAS behoudt de volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, inclusief de kosten en belastingen.

### Artikel 6. INTREKKING

Op grond van artikel L121-20 van het Consumentenwetboek heeft de koper een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en zo het product zonder kosten aan de verkoper terug te sturen voor omruiling of terugbetaling, met uitzondering van retourzending kosten die voor rekening van de koper komen. Om hygiënische en veiligheidsredenen kunnen alleen verzegelde, ongeopende en ongebruikte CBD-producten worden geretourneerd voor herroeping. Retourzendingen betreffen uitsluitend houdbare producten. Bloemen en harsen die als infuseerbloem of hars worden verkocht, kunnen vanwege hun bederfelijke aard en de op de verpakking aangegeven houdbaarheidsdatum niet worden geretourneerd.

### Artikel 7. LEVERING

Leveringen vinden plaats op het adres vermeld op het bestelformulier, dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan plaatsvinden. Bestellingen worden gedaan door La Poste via COLISSIMO, bezorgservice met tracking, levering zonder handtekening. Levertijden worden uitsluitend ter informatie vermeld; indien deze meer dan dertig dagen na de bestelling bedragen, kan het verkoopcontract worden ontbonden en kan de koper worden terugbetaald. Het bedrijf OLAB SAS kan de koper per e-mail het trackingnummer van zijn pakket verstrekken. De koper wordt door zijn postbode bij hem thuis afgeleverd. Indien de koper afwezig is, ontvangt hij van zijn postbode een ontvangstbewijs waarmee hij de bestelde producten kan afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor, gedurende een door de postdiensten aangegeven periode. De risico's verbonden aan het transport zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de artikelen de gebouwen van het bedrijf OLAB SAS verlaten. De koper is verplicht om, in aanwezigheid van de medewerker van het postkantoor of de bezorger, de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan bij levering te controleren. In geval van schade tijdens het transport moet elk protest binnen drie dagen na levering bij de vervoerder worden ingediend.

### Artikel 8. GARANTIE

Alle producten geleverd door het bedrijf OLAB SAS genieten van de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van non-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar het bedrijf OLAB SAS, dat het terugneemt, omruilt of terugbetaalt. Alle klachten, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten per post worden ingediend op het volgende adres: OLAB SAS – 42 rue de l'Aiguillerie 34000 Montpellier, binnen dertig dagen na levering. Klachten moeten schriftelijk worden verzonden naar OLAB SAS met een gedetailleerde beschrijving van het probleem en een aankoopbewijs. Klachten worden binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek afgehandeld.

### Artikel 9. VERANTWOORDELIJKHEID

Het bedrijf OLAB SAS is bij verkoop op afstand slechts gebonden door een middelenverbintenis. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienstverlening of andere onbedoelde problemen. Het bedrijf OLAB SAS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen in de wet- of regelgeving die van invloed zijn op het op de markt brengen, importeren of gebruiken van CBD-producten.

### Artikel 10. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle elementen van de spliff.fr-site zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf OLAB SAS. Niemand heeft het recht om elementen van de site, om welke reden dan ook, zelfs gedeeltelijk, te reproduceren, exploiteren of gebruiken, ongeacht of dit in de vorm van een foto, logo, beeld of tekst is.

### Artikel 11. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het bedrijf OLAB SAS verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van de door de koper verstrekte informatie, die hij eventueel moet doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie over hem is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Als zodanig heeft de internetgebruiker het recht om informatie over hem in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

. Hij kan op elk moment een verzoek per post indienen op het volgende adres: OLAB SAS – 42 rue de l'Aiguillerie 34000 Montpellier.

### Artikel 12. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Op deze voorwaarden voor verkoop op afstand is het Franse recht van toepassing. Voor alle geschillen of geschillen is de bevoegde rechter die van Montpellier. De koper is verplicht om de lokale wetgeving met betrekking tot CBD-producten te controleren en OLAB SAS op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen. In geval van niet-naleving wijst OLAB SAS elke aansprakelijkheid af en neemt de koper alle juridische gevolgen op zich.

### Artikel 13. Gezondheidswaarschuwingen en aanbevelingen

Het wordt sterk aanbevolen dat zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, evenals mensen die een medische behandeling ondergaan, een zorgverlener raadplegen voordat ze CBD-producten gebruiken.

### Artikel 14. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KOPER

De koper neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het verifiëren en naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving van zijn land met betrekking tot de import, aankoop en gebruik van CBD-producten aangeboden door Spliff, een bedrijf gevestigd in Frankrijk. In geval van inbeslagname, confiscatie of andere maatregelen door de douane of lokale wetgevende autoriteiten aanvaardt Spliff geen aansprakelijkheid. We herinneren onze internationale klanten eraan om zich grondig vertrouwd te maken met de wetten die in hun land van kracht zijn voordat ze een aankoop doen.

Bovendien kan Spliff niet aansprakelijk worden gesteld voor de juridische gevolgen die voortvloeien uit de aankoop of het gebruik van onze CBD-producten in het buitenland. Dit omvat alle juridische stappen, boetes of andere sancties die door lokale autoriteiten worden opgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de geldende regelgeving nauwgezet te respecteren en de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om eventuele juridische problemen te voorkomen.

In het geval van een geschil stemt de Koper ermee in Spliff schadeloos te stellen en stemt hij ermee in om alle juridische kosten, boetes of andere kosten te dekken die voortvloeien uit het niet naleven van de lokale wetgeving. Spliff raadt haar internationale klanten ten zeerste aan de relevante lokale autoriteiten of juridisch advies te raadplegen voor nauwkeurige informatie over CBD-regelgeving in hun respectievelijke land voordat ze een aankoop doen.

### Artikel 15. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KLANT EN WAARSCHUWING BETREFFENDE DE CONSUMPTIE VAN CBD EN CANNABINOÏDEN

1. **Erkenning van verantwoordelijkheid**
Door een aankoop te doen op Spliff.fr erkent en aanvaardt de klant expliciet de verantwoordelijkheid voor het begrijpen van de implicaties die inherent zijn aan de consumptie van producten die CBD en cannabinoïden bevatten, ongeacht of deze van natuurlijke of synthetische oorsprong zijn.

2. **Variabiliteit van individuele effecten**
De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat CBD-producten die op Spliff.fr worden verkocht, voor elk individu een verschillend effect kunnen hebben. Er zijn gevarieerde individuele reacties mogelijk, en het is van cruciaal belang dat de cliënt zich bewust is van deze variabiliteit.

3. **Potentiële bijwerkingen en interacties**
Spliff.fr adviseert haar klanten dat het gebruik van CBD-producten kan leiden tot mogelijke bijwerkingen en interacties met andere stoffen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze aspecten te begrijpen en de risico's met betrekking tot zijn gezondheid in te schatten.

4. **Voorafgaand overleg met een zorgverlener**
De klant erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is om een ​​beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg te raadplegen voordat hij CBD-producten gaat gebruiken, vooral als hij of zij zwanger is, borstvoeding geeft of al bestaande medische problemen heeft.

5. **Aansprakelijkheid van Spliff.fr Limited**
Door een aankoop te doen, begrijpt en aanvaardt de klant dat Spliff.fr niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de individuele resultaten van de consumptie van zijn CBD- en cannabinoïdeproducten. De verantwoordelijkheid van Spliff.fr beperkt zich tot de kwaliteit en conformiteit van de verkochte producten.

6. **Aanbevelingen voor verantwoord gebruik**
Spliff.fr moedigt ten zeerste een verantwoord en legaal gebruik aan van alle CBD- en cannabinoïdeproducten die op de site beschikbaar zijn. De klant wordt aangemoedigd om de gebruiksaanbevelingen en richtlijnen van Spliff.fr te volgen om een ​​positieve en veilige ervaring te garanderen.

7. **Contact en persoonlijk advies**
Als er enige twijfel of bezorgdheid bestaat over het productverbruik, wordt de klant aangemoedigd om contact op te nemen met de klantenservice van Spliff.fr. Daarnaast wordt het ten zeerste aanbevolen om een ​​zorgverlener te raadplegen voor persoonlijk advies op basis van de individuele situatie van de cliënt.